Základné informácie o súťaži


  • Súťaž je určená pre všetky triedy základných a stredných škôl na území Slovenska.
  • Súťažiacim sa stáva trieda, ktorú jej triedny učiteľ alebo iný pedagogický pracovník prihlási do 30. 9. 2017, pričom je zodpovedný za správne, úplne a pravdivé uvedenie údajov do prihlášky v rozsahu – názov školy, sídlo školy (ulica, mesto, PSČ), trieda, meno a kontakt na zodpovedného vyučujúceho/triedneho učiteľa a pozíciu/funkciu oprávneného zástupcu.
  • Výhercov súťaže určí odborná porota a získajú zaujímavé ceny od hlavného partnera súťaže TMR. Celkovo je v hre až 15 triednych výletov. V závislosti od umiestnenia sú to: celodenné výlety a dvoj dňové výlety. Výherné triedy okrem toho môžu získať edukačné pomôcky a materiály.
  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť prihlasovací formulár, v ktorom súhlasíte so štatútom súťaže.